top of page

REGULAMIN

Sosnowy Taras Logo

REGULAMIN REZERWACJI

DOMKU LETNISKOWEGO „SOSNOWY TARAS”


§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Strona internetowa za pośrednictwem której można dokonać rezerwacji Domku Letniskowego „Sosnowy Taras” znajdującą się pod adresem www.sosnowytaras.pl jest prowadzona przez Katarzynę Działa prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Działa, z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim pod adresem ul. Zamojska 9 a, 22-600 Tomaszów Lubelski, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEiDG), NIP: 9211971171, Regon 061524543, adres poczty elektronicznej: sosnowytaras@gmail.com, tel. (+48) 510 477 999.
2. Ilekroć w dalszej części niniejszego Regulaminu rezerwacji domku letniskowego „Sosnowy Taras” zostały użyte niżej wymienione zwroty pisane wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
a) Cennik – cennik wynajmu Domku Letniskowego znajdujący się na Stronie pod adresem www.sosnowytaras.pl/cennik,
b) Domek Letniskowy - Domek Letniskowy „Sosnowy Taras” pod adresem Huta Szumy 34u, 22-672 Susiec, w województwie lubelskim, znajdujący się na terenie Obiektu,
c) Formularz kontaktowy – funkcjonalność Strony, polegająca na umożliwieniu przesłania przez Klienta do Wynajmującego wiadomości za pośrednictwem udostępnionego na Stronie Formularza kontaktowego, 

d) Gość/Najemca – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna prowadząca jednoosobowa działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która dokonuje Rezerwacji Domku Letniskowego na zasadach określonych Regulaminem,
e) Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,
f) Konsument – klient będący osobą fizyczną dokonującą z Wynajmującym czynności prawnej – wynajmu Domku Letniskowego – niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową, 

g) Regulamin – niniejszy „Regulamin rezerwacji domku letniskowego „Sosnowy Taras””,
h) Regulamin użytkowania – „Regulamin użytkowania domku letniskowego „Sosnowy Taras” i obiektu”, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu,
i) Rezerwacja – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem formularza rezerwacyjnego dostępnego na Stronie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy. Rezerwacja złożona w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi złożenie przez Klienta Wynajmującemu oferty zawarcia Umowy i jest to tzw. rezerwacja wstępna niegwarantowana przez Wynajmującego,
j) Rezerwacja gwarantowana - Rezerwacja opłacona przez Klienta i potwierdzona przez Wynajmującego,

k) Umowa – umowa wynajmu Domku Letniskowego zawarta na czas określony, na odległość pomiędzy Klientem a Wynajmującym na zasadach określonych w Regulaminie,
l) Usługa – usługa wynajmu Domku Letniskowego,
m) Obiekt – teren zlokalizowany pod adresem Huta Szumy 34u, 22-672 Susiec, w województwie lubelskim, ogrodzony, na którym znajduje się Domek Letniskowy wraz z przynależną do niego infrastrukturą tj. niestrzeżonym parkingiem, miejscem przeznaczonym do rozpalania ogniska i grilla,
n) Wynajmujący - Katarzyna Działa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Działa, z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim pod adresem ul. Zamojska 9 a, 22-600 Tomaszów Lubelski, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), NIP: 9211971171, Regon 061524543.
3. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji Domku Letniskowego, w szczególności zasady zawierania Umów, zasady wykonywania Umów, zasady postępowania reklamacyjnego, a także prawa i obowiązki Wynajmującego i Klienta i jest integralną częścią Umowy, do której zawarcia dochodzi na zasadach określonych w Regulaminie. 
4. Wynajmujący udostępnia Klientom Regulamin przed zawarciem Umowy na Stronie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na życzenie Klienta. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego pobranie, zapisanie na trwałym nośniku lub wydrukowanie w każdej chwili ze Strony.
5. Przed dokonaniem Rezerwacji każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, a rozpoczęcie dokonywania Rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin stanowi integralną część Umowy zawieranej z Klientem.
6. Osoby przebywające na terenie Obiektu i Domku Letniskowego zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a nadto Regulaminu użytkowania, powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, zasad dobrego sąsiedztwa oraz zachowywania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób przebywających na terenie Obiektu.

§ 2.

Warunki świadczenia Usługi

1. Klient dokonując Rezerwacji i korzystając z Domku Letniskowego oraz Obiektu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Umowy i Regulaminu.
2. Usługa realizowana jest przez Wynajmującego na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Wynajmującym a Klientem.
3. Rezerwacji Usługi Klient może dokonać za pośrednictwem jednego z wybranych kanałów komunikacji:
a) Strony – korzystając z formularza rezerwacji,
b) poczty elektronicznej – poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Wynajmującego: sosnowytaras@gmail.com,
c) telefonicznie – telefonując pod numer telefonu (+48) 510 477 999.

4. Zasady dokonywania rezerwacji Usługi i jej anulacji za pośrednictwem innych kanałów i platform sprzedaży, np. za pośrednictwem portali takich jak Booking.com uregulowane są odrębnie, przez podmioty prowadzące daną platformę sprzedaży.

§ 3.

Warunki techniczne korzystania za Strony

1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Strony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
2. Klient samodzielnie podejmuje decyzję czy chce zawrzeć Umowę z Wynajmującym i przekazać swoje dane osobowe w celu zawarcia Umowy.
3. Klient korzystając ze Strony w celu nabycia Usługi zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Strony treści obraźliwych, sprzecznych z prawem,
naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich, jak również prawa autorskie oraz wizerunek osób trzecich lub treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Strony.
4. Do złożenia Rezerwacji za pośrednictwem Strony wymagane jest posiadanie przez Klienta komputera lub innego urządzenia multimedialnego (np. telefonu, tabletu) podłączonego do sieci Internet z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową, nie
jest wymagane instalowanie dodatkowych rozszerzeń lub wtyczek.
5. Koszt połączenia z siecią Internet w celu złożenia Rezerwacji ponosi Klient, zgodnie z taryfą swojego operatora.

§ 4.

Warunki składania Rezerwacji za pośrednictwem Strony

1. Rezerwacja, której Klient może dokonać za pośrednictwem Strony stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, a zatem samo złożenie Rezerwacji przez Klienta nie oznacza zawarcia Umowy z Wynajmującym, bowiem do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą wpłacenia przez Klienta na rachunek bankowy Wynajmującego pełnej kwoty opłaty za Usługę z
zastrzeżeniem § 6 ust. 14 poniżej.
2. W trakcie procedury dokonywania Rezerwacji tj. do momentu naciśnięcia przez Klienta na przycisk „Rezerwuję z obowiązkiem zapłaty” Klient może zmodyfikować Rezerwację.
3. Dokonanie Rezerwacji następuje w momencie, w którym Klient klika na przycisk „Rezerwuję z obowiązkiem zapłaty”.
4. Z chwilą dokonania Rezerwacji Klient otrzymuje od Wynajmującego potwierdzenie złożenia Rezerwacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomość e-mail).
5. Otrzymanie przez Klienta potwierdzenia otrzymania Rezerwacji przez Wynajmującego, o którym mowa w ust. 4 powyżej, potwierdza fakt, że do Wynajmującego wpłynęła Rezerwacja Klienta.
6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania dokonywania Rezerwacji Klient może uzyskać wskazówki kontaktując się z Wynajmującym za pośrednictwem poczty elektronicznej tj. przesyłając wiadomość na adres e-mail Wynajmującego: sosnowytaras@gmail.com.

§ 5.

Warunki składania Rezerwacji telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej

1. Klient może dokonać Rezerwacji Domku Letniskowego za pośrednictwem jednego z kanałów kontaktu z Wynajmującym tj. za pośrednictwem:
a) poczty elektronicznej – poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Wynajmującego: sosnowytaras@gmail.com,
b) telefonicznie – telefonując pod numer telefonu - (+48) 510 477 999.
2. Wynajmujący chcąc dokonać Rezerwacji za pośrednictwem kanałów komunikacji, o których mowa w ust. 1 powyżej jest obowiązany podać Wynajmującemu: imię i nazwisko, na które ma zostać dokonana Rezerwacja, terminu pobytu, ilość osób, które będą korzystać z Domku Letniskowego, PESEL, numeru telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej (e-mail).
3. W przypadku, gdy Wynajmujący może dokonać Rezerwacji Domku Letniskowego w terminie wskazanym przez Klienta za pośrednictwem kanałów kontaktu, o których mowa w ust. 1 powyżej, prześle Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail Regulamin, ofertę wynajmu Domku Letniskowego i jej warunki, wskazując każdorazowo ważność oferty i wysokość opłaty za wynajem Domku Letniskowego.
4. Rezerwacja, której Klient może dokonać zgodnie z ust. 1 powyżej stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, a zatem samo złożenie Rezerwacji przez Klienta nie oznacza zawarcia Umowy z Wynajmującym, bowiem do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą wpłacenia przez Klienta na rachunek bankowy Wynajmującego pełnej kwoty opłaty za Usługę z zastrzeżeniem § 6 ust. 14 poniżej.

§ 6.
Ceny i Płatności

1. Ceny wynajmu Domku Letniskowego za dobę wraz z określeniem minimalnego czasu pobytu w Domku Letniskowym są umieszczone w Cenniku dostępnym na Stronie pod adresem: https://www.sosnowytaras.pl/cennik i obowiązują w przypadku dokonywania
Rezerwacji na zasadach określonych w § 4 i § 5 powyżej.
2. Wszystkie ceny wskazane na Stronie są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
3. Wynajmujący ma prawo do wprowadzania zmian cen na Stronie w Cenniku, a także przeprowadzania i odwoływania różnego rodzaju akcji promocyjnych obejmujących ceny za pobyt w Domku Letniskowym. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na ceny Rezerwacji dokonanych przed wprowadzeniem zmiany przez Wynajmującego.
4. Potwierdzeniem dokonania Rezerwacji na zasadach określonych w § 4 i § 5 powyżej jest wpłata przez Klienta zadatku na rachunek bankowy Wynajmującego w wysokości 30 % wartości Rezerwacji, w terminie do 3 dni od dnia dokonania Rezerwacji. 
5. Klient wpłacając zadatek w tytule przelewu jest obowiązany podać: imię, nazwisko oraz okres pobytu w Domku Letniskowym. Datą wpłaty zadatku jest data zaksięgowania kwoty zadatku na rachunku bankowym Wynajmującego.
6. W przypadku braku wpłaty zadatku przez Klienta w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej Wynajmujący dokona anulowania Rezerwacji.

7. Pozostałą część opłaty za Usługę tj. 70 % wartości Rezerwacji Klient jest zobowiązany zapłacić Wynajmującemu nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem pobytu w Domku Letniskowym.
8. Wpłata pełnej ceny za Usługę oznacza zawarcie Umowy pomiędzy Klientem a Wynajmującym. W przypadku niedokonania przez Klienta płatności w terminie, o którym mowa w ust. 7 powyżej Wynajmujący dokona anulowania Rezerwacji.
9. Od daty wpływu pełnej ceny za Usługę na konto Wynajmującego Rezerwacja staje się Rezerwacją gwarantowaną. Podany termin pobytu w Domku Letniskowym jest wiążący dla obydwu stron tj. Wynajmującego i Klienta.
10. Wynajmujący pobiera od Klienta kaucję w wysokości 600 PLN. Kaucja jest pobierana przez Wynajmującego na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego wobec Klienta. Wpłaty kaucji Klient jest zobowiązany dokonać nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem pobytu w Domku Letniskowym.
11. Kaucja, o której mowa w ust. 10 powyżej jest nieoprocentowana i jest zwracana Klientowi po zakończenia pobytu, z zastrzeżeniem ust. 12 poniżej.
12. W przypadku zniszczeń, uszkodzeń lub braków powstałych w Domku Letniskowym którego kaucja dotyczy lub na terenie Obiektu z winy Klienta – Wynajmujący jest uprawniony do pomniejszenia kaucji o wartość dokonanych przez Klienta zniszczeń, uszkodzeń lub braków w Domku Letniskowym lub na terenie Obiektu.
13. W przypadku poniesienia przez Wynajmującego z winy Klienta strat wyższych niż wpłacona przez Klienta kaucja, Klient zobowiązuje się do pokrycia start poniesionych przez Wynajmującego w pełnej wysokości.
14. Wpłata kaucji przez Najemcę, o której mowa w ust. 10 powyżej stanowi warunek zawieszający zawarcia Umowy. Nieuiszczenie kaucji przez Klienta w terminie, o którym mowa w ust. 10 powyżej oznacza nieziszczenie się warunku zawieszającego i skutkuje nie zawarciem Umowy, bez potrzeby składania przez Strony dodatkowych oświadczeń w tym przedmiocie.
15. W sytuacji, o której mowa w ust. 14 powyżej, Wynajmujący zwróci wpłaconą przez Klienta cenę za Usługę pomniejszoną o zadatek.
16. Umowa wygasa w dniu opuszczenia przez Klienta Domku letniskowego i Obiektu, nie później niż w terminie podanym w Umowie.
 

§ 7.

Okres obowiązywania Umowy

1. Umowa zawierana jest na czas określony wskazywany przez Klienta w Rezerwacji Domku Letniskowego.
2. Wynajmujący może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku używania Domku letniskowego lub Obiektu przez Klienta w sposób sprzecznych z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
3. Wynajmujący przypomina Klientom mającym status Konsumenta, że zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientom
mającym status Konsumenta m.in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami 
rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

§ 8.

Warunki anulowania rezerwacji

1. Klient anulowania Rezerwacji może dokonać w każdym czasie kontaktując się z Wynajmującym w formie pisemnej tj. przesyłając informację o anulowaniu na adres siedziby Wynajmującego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Wynajmującego: sosnowytaras@gmail.com.
2. Klient anulowania Rezerwacji gwarantowanej może dokonać w każdym czasie kontaktując się z Wynajmującym w formie pisemnej tj. przesyłając informację o jej anulowaniu na adres siedziby Wynajmującego.
3. W przypadku anulowania Rezerwacji gwarantowanej przez Klienta:
a) na 30 dni lub więcej przed datą rozpoczęcia pobytu w Domku Letniskowym - Wynajmujący zwróci całą kwotę za Usługę (razem z kaucją) wpłaconą przez Klienta pomniejszoną o poniesione koszty bankowe;
b) na mniej niż 30 dni przed datą rozpoczęcia pobytu w Domku Letniskowym – Wynajmujący zwróci kwotę za Usługę (razem z kaucją) wpłaconą przez Klienta pomniejszoną o kwotę zadatku, o której mowa w § 6 ust. 4 powyżej. W przypadku,
gdy Klient nie dokonał wpłaty, o której mowa § 6 ust. 7 powyżej, Wynajmujący nie zwraca kwoty za Usługę (razem z kaucją) i zatrzymuje kwotę zadatku, o której mowa w § 6 ust. 4 powyżej.
4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3 lit. b) powyżej Wynajmujący na wniosek Klienta może zaproponować Klientowi inny termin realizacji pobytu w Domku letniskowym w okresie do 90 dni od terminu Rezerwacji gwarantowanej, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
5. Zmiana terminu Rezerwacji gwarantowanej na zasadach określonych w ust. 4 powyżej - zależy każdorazowo od dostępności Domku Letniskowego w okresie wskazanym przez Klienta.

§ 9.
Reklamacje

1. Klient może złożyć reklamację przesyłając ją Wynajmującemu w formie papierowej na adres siedziby Wynajmującego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość z reklamacją na adres e-mail Wynajmującego: sosnowytaras@gmail.com.
2. Wynajmujący rekomenduje, aby reklamacja Klienta zawierała w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeżeli Klient wybierze ten kanał komunikacji, a także datę zawarcia Umowy lub datę pobytu w Domku Letniskowym, opis nieprawidłowości w realizacji Usługi i żądanie Klienta.
3. Wynajmujący rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W wypadkach szczególnie skomplikowanych termin udzielenia odpowiedzi na reklamację może zostać wydłużony przez Wynajmującego, o
czym Klient zostanie poinformowany ze wskazaniem przyczyn opóźnienia, okoliczności, które muszą zostać ustalone do rozpatrzenia reklamacji oraz przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.
4. Reklamacje dotyczące świadczenia usługi Formularz kontaktowy Klient może składać na zasadach określonych w ust. 1 powyżej. Wynajmujący rekomenduje, aby reklamacja 
Klienta dotycząca świadczenia usługi, o której mowa w zdaniu poprzednim zawierała w
szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres e-mail podany w formularzu kontaktowym oraz adres e-mail lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację.
5. Wynajmujący rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§ 10.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy
ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a) www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
b) https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,
c) www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
d) www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
2. Klient mający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu zaistniałego pomiędzy nim a Wynajmującym, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów.
3. Klient mający status Konsumenta posiada możliwość skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu zaistniałego pomiędzy nim a Wynajmującym tj.:
a) może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu,
b) może zwrócić się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu.
4. Wynajmujący informuje, że wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiazywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw
pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich.
5. Klient mający status Konsumenta może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich)Za pośrednictwem platformy ODR można złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet, zarówno w kraju, jak i za granicą. Odbywa 
się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu. Wynajmujący wskazuje łącze do platformy ODR  - https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL
6. Skorzystanie przez Klienta mający status Konsumenta z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej przez Wynajmującego i ma charakter dobrowolny, co oznacza, że obie strony muszą wyrazić zgodę na takie postępowanie.


§ 11.

Prawa własności intelektualnej 

1. Strona zawiera informacje i materiały (np. teksty, grafiki, logotypy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, itp.) chronione prawem autorskim i/lub prawem własności przemysłowej.
2. Zdjęcia zamieszczane na Stronie służą prezentacji Usługi. 
3. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na Stronie podlegają ochronie prawnej.

§ 12.
Formularz kontaktowy

1. Klient ma możliwość skontaktowania się z Wynajmującym za pośrednictwem Formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie.
2. Wynajmujący kontaktuje się z Klientem, który zamówił usługę kontaktu za pośrednictwem Formularza kontaktowego dostępnego na Stronie.
3. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną tj. usługi Formularza kontaktowego dochodzi z chwilą kliknięcia przez Klienta przycisku „Wyślij”, po uprzednim prawidłowym wypełnieniu pól Formularza kontaktowego, znajdującego się na Stronie, poprzez:
a) wypełnienie pól obejmujących podanie danych takich jak: imię, adres elektroniczny (e-mail),
b) wpisanie wiadomości kierowanej do Wynajmującego, 
c) zaznaczeniu przycisku o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych,
d) zaznaczeniu przycisku wyboru dotyczącego wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowej - w przypadku, gdy Klient chce otrzymać taką informację od Wynajmującego (zaznaczenie nieobowiązkowe). 
4. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Formularza kontaktowego w każdym czasie w trybie natychmiastowym bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów - przed wykonaniem umowy przez Wynajmującego - przesyłając wypowiedzenie w formie papierowej na adres siedziby Wynajmującego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres e-mail
Wynajmującego: sosnowytaras@gmail.com
5. Klient w dowolnym momencie może odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Wynajmującego: sosnowytaras@gmail.com. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej odwołaniem.

6. Klient w dowolnym momencie może złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych poprzez przesłanie wiadomości o złożeniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych w formie elektronicznej na adres e – mail Wynajmującego: sosnowytaras@gmail.com. Od chwili doręczenia wiadomości o sprzeciwie, Wynajmujący nie będzie przetwarzał danych osobowych Klienta w celach marketingowych i nie będzie przesyłał Klientowi informacji handlowych oraz informacji marketingowych w żadnej formie.

§ 13.

Wejście w życie Regulaminu i zmiany Regulaminu

1. Regulamin jest częścią Umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Wynajmującym.
2. Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z następujących przyczyn:
a) zmiany systemów informatycznych wykorzystywanych do obsługi Strony,
b) wprowadzenia zmian w zakresie funkcjonowania Usługi,
c) zmiany przepisów prawa regulujących zasady funkcjonowania Domku Letniskowego i Obiektu.

4. Każdy Klient zostanie poinformowany o treści zmian wprowadzonych do Regulaminu poprzez zamieszczenie na Stronie informacji o zmianie Regulaminu i terminie wejścia w życie zmienionych postanowień.
5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym w informacji o zmianie Regulaminu zgodnie z ust. 4 powyżej, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu.
6. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie złożone Rezerwacje oraz zawarte Umowy przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane przez Wynajmującego zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Rezerwacji przez Klienta.

§ 14.
Postanowienia końcowe

1. Nazwy rozdziałów i paragrafów zamieszczone w niniejszym Regulaminie mają charakter porządkowy i nie są wiążące dla Stron.
2. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadkach określonych w Regulaminie, są uprawnione do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Każda ze stron Umowy zobowiązana jest do stałego odczytywania korespondencji przekazywanej na udostępniony drugiej stronie na potrzeby realizacji Umowy adres poczty elektronicznej.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Umowy są zawierane w języku polskim. Prawem właściwym jest prawo polskie. 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23/11/2020 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Regulamin użytkowania domku letniskowego „Sosnowy taras” i obiektu.

REGULAMIN UŻYTKOWANIA

DOMKU LETNISKOWEGO „SOSNOWY TARAS” I OBIEKTU

I. DEFINICJE

Ilekroć w dalszej części niniejszego Regulaminu użytkowania domku letniskowego „Sosnowy Taras” i obiektu zostały użyte niżej wymienione zwroty pisane wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
a) Domek Letniskowy - Domek Letniskowy „Sosnowy Taras” pod adresem Huta Szumy 34u, 22-672 Susiec, w województwie lubelskim, znajdujący się na terenie Obiektu,
b) Klient/Najemca – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna prowadząca jednoosobowa działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta z Domku Letniskowego i Obiektu i jest zobowiązana stosować się do niniejszego
Regulaminu użytkowania,
c) Regulamin użytkowania – niniejszy „Regulamin użytkowania domku letniskowego „Sosnowy Taras” i obiektu”,
d) Obiekt – teren zlokalizowany pod adresem Huta Szumy 34u, 22-672 Susiec, w województwie lubelskim, ogrodzony, na którym znajduje się Domek Letniskowy wraz z przynależną do niego infrastrukturą tj. niestrzeżonym parkingiem, miejscem przeznaczonym do rozpalania ogniska i grilla,
e) Wynajmujący - Katarzyna Działa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Działa, z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim pod adresem ul. Zamojska 9 a, 22-600 Tomaszów Lubelski, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), NIP: 9211971171, Regon 061524543.

II. OBOWIĄZKI NAJEMCY I ZAKWATEROWANIE

1. Zakwaterowanie i wykwaterowanie z Domku Letniskowego następują bez jednoczesnej obecności Klienta i Wynajmującego lub osoby upoważnionej do dokonania tej czynności za pośrednictwem skrzynki kluczowej, do której Wynajmujący generuje specjalny kod dostępu i przesyła go Klientowi.
2. Wynajem Domku Letniskowego odbywa się na doby hotelowe.
3. Teren Obiektu jest miejscem wypoczynku:

a) doba hotelowa zaczyna się od godziny 16:00 i trwa do godziny 10:00 dnia następnego. W szczególnych przypadkach Wynajmujący może ustalić z Klientem indywidualne godziny trwania doby hotelowej,
b) cisza nocna obowiązuje w godzinach od godziny 22:00 wieczorem do godziny 7:00 rano.

4. Goście Klientów korzystających z Domku Letniskowego zobowiązani są do opuszczenia Domku Letniskowego i Obiektu do czasu rozpoczęcia ciszy nocnej, zgodnie z ust. 3 lit. b) powyżej.
5. Klient nie może użyczać ani oddawać Domku Letniskowego w podnajem innym osobom bez zgody Wynajmującego.
6. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Domku Letniskowego (bez zgody i wiedzy Wynajmującego lub osoby upoważnionej), Wynajmujący jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym.
7. Cena wynajmu Domku Letniskowego zamieszczona w Cenniku na Stronie nie obejmuje ubezpieczenia Klienta i osób korzystających razem z nim z Domku Letniskowego, kosztów dojazdu Klienta do Domku Letniskowego, a także wyżywienia i organizacji czasu wolnego Klienta.
8. Klient korzysta z Domku Letniskowego na własne ryzyko. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za doznane urazy, szkody i zniszczenie mienia (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), jak również za kradzież bagaży w czasie całego pobytu w Domku Letniskowym.
9. Klient po przyjeździe na teren Obiektu zobowiązany jest odebrać Domek Letniskowy od Wynajmującego tzn. sprawdzić stan mebli, drzwi i okien oraz urządzeń znajdujących się w Domku Letniskowym jak również jego stan sanitarno-higieniczny. W przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości Klient jest zobowiązany zgłosić je Wynajmującemu telefonicznie, niezwłocznie po ich dostrzeżeniu.
10. W czasie korzystania z Domku Letniskowego wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania Domku Letniskowego Klient jest zobowiązany zgłaszać Wynajmującemu telefonicznie, niezwłocznie po ich dostrzeżeniu.
11. Klient odpowiada finansowo za szkody powstałe z jego winy w Domku Letniskowym lub na terenie Obiektu w czasie jego pobytu w Domku Letniskowym i na terenie Obiektu.
12. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Klienta i osób trzecich korzystających z Domku Letniskowego i Obiektu razem z Klientem, a w szczególności podczas korzystania z sauny i kominka znajdujących się w Domku Letniskowym.
13. Wynajmujący nie zapewnia opieki nad dziećmi przebywającym na terenie Domku Letniskowego i Obiektu. Dzieci przez cały okres pobytu w Domku Letniskowym i na terenie Obiektu powinny znajdować się pod stałym nadzorem rodziców/opiekunów prawnych. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponoszą rodzice /opiekunowie prawni dzieci.
 

II. UŻYTKOWANIE DOMKU LETNISKOWEGO i OBIEKTU

1. Na terenie Obiektu znajduje się parking niestrzeżony. Do Domku Letniskowego przydzielone są dwa miejsca parkingowe niestrzeżone. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na terenie Obiektu.
2. Na terenie Obiektu zabrania się mycia pojazdów samochodowych.
3. W przypadku, gdy Klient w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie obowiązujących zasad współżycia społecznego, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym.
4. W przypadku, gdy wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej Wynajmujący lub sąsiedzi będą zmuszeni do uzasadnionego wezwania Policji na teren Obiektu celem przywrócenia ciszy nocnej, Wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym.
5. Klient przebywając w Domku letniskowym oraz na terenie Obiektu jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych. W szczególności zabrania się:
a) używania urządzeń, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową nie będących wyposażeniem Domku Letniskowego i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, czajników, palników gazowych,
b) wnoszenia do Domku Letniskowego łatwopalnych materiałów, broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych, iluminacyjnych i innych materiałów uznanych za niebezpieczne oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu,
c) palenia w Domku Letniskowym papierosów, wyrobów tytoniowych oraz innych używek,
d) rozpalania w Domku Letniskowym i na przynależącym do niego tarasie grilla,
e) odpalania fajerwerków, sztucznych ogni oraz świec na terenie Domku Letniskowego i Obiektu,
f) rozpalania ogniska, grilla oraz używania otwartego ognia poza miejscem do tego przeznaczonym na terenie Obiektu,
g) korzystania z urządzeń elektrycznych o mocy powyżej 2500 W, niebędących wyposażeniem Domku Letniskowego bez zgody Wynajmującego,
h) używania i posługiwania się bronią sportową oraz pneumatyczną (np. wiatrówka) na terenie Obiektu,
i) nocowania w Domku Letniskowym gości przekraczających dopuszczalną liczbę osób,
j) używania sprzętu grającego podczas trwania ciszy nocnej,
k) niszczenia/dewastowania i ingerowania w jakikolwiek sposób w zieleń znajdującą się na terenie Obiektu,
l) jeżdżenia quadami po terenie Obiektu.
6. W przypadku złamania przez Klienta zakazu, o którym mowa w:
a) ust. 5 lit. c) powyżej - Wynajmujący jest uprawniony do potrącenia z kwoty wpłaconej kaucji kosztów dearomatyzacji Domku Letniskowego w wysokości 100 PLN,
b) ust. 5 lit. i) powyżej - Wynajmujący jest uprawniony do potrącenia z kwoty wpłaconej kaucji opłaty za nocleg gości przekraczających dopuszczalną liczbę osób w wysokości 50 PLN za osobę,

7. Klient nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego: 

a) dokonywać jakichkolwiek zmian w Domku Letniskowym oraz jego wyposażeniu poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nienaruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania,
b) wynoszenia z Domku Letniskowego poza teren Obiektu przedmiotów stanowiących wyposażenie Domku Letniskowego,
c) dokonywać napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domku Letniskowym oraz na terenie Obiektu bez zgody Wynajmującego,

8. O konieczności dokonania napraw lub nakładów w Domku Letniskowym lub na terenie Obiektu, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować telefonicznie Wynajmującego.
9. Klient przez cały czas pobytu zobowiązany jest do utrzymywania porządku w Domku Letniskowym oraz na terenie Obiektu.
10. Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz dzieci powyżej 10 roku życia, pod opieką osób dorosłych. Klient i osoby korzystające z sauny, są zobowiązane stosować się do zasad używania sauny znajdujących się w Domku Letniskowym.
11. Z kominka znajdującego się w Domku letniskowym mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie. Klient i osoby korzystające z kominka, są zobowiązane nie używać do rozpalania kominka spirytusu, benzyny lub tym podobnych materiałów łatwopalnych. Z podkładaniem drewna należy poczekać, aż drewno wypali się do palącego się jeszcze żaru, następnie należy ustawić zasuwę powietrza w pozycji środkowej, otworzyć ostrożnie drzwi kominka pilnując, aby żar nie wypadł na podłogę, podłożyć opał i zamknąć drzwi od kominka. W celu trwałego utrzymania ognia w kominku należy powtarzać ten proces przez dowolny czas.
12. Korzystając z kominka należy stosować wyłącznie naturalne, suche drewno lub brykiet drzewny. Kominek nie jest spalarnią śmieci.
13. Klient zobowiązany jest do zwrotu Domku Letniskowego Wynajmującemu w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności posprzątanie go tj. pozostawienie umytych  naczyń (ręcznie lub poprzez nastawienie zmywarki do mycia naczyń), wyniesienie śmieci przed wyjazdem z terenu Obiektu.
14. W przypadku, naruszenia przez Klienta zobowiązania, o którym mowa w ust. 13 powyżej, Wynajmujący jest uprawniony do potrącenia z kwoty wpłaconej kaucji opłaty w wysokości 20 PLN tytułem posprzątania Domku Letniskowego po pobycie Klienta.
15. Wynajmujący akceptuje pobyt małych zwierząt w Domku Letniskowym i na terenie Obiektu. Zwierzęta mogą przebywać w Domku Letniskowym i na terenie Obiektu wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Wynajmującego. Klient jest zobowiązany poinformować Wynajmującego o chęci pobytu w Domku Letniskowym razem ze zwierzęciem na etapie składania przez Rezerwacji.
16. Zwierzęta mogą przebywać w Domku Letniskowym i na terenie Obiektu bezpłatnie. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił on zagrożenia dla innych osób przebywających na terenie Obiektu, jak też nie zakłócał ich
spokoju i ciszy nocnej.
17. Wynajmujący nie wyraża zgody na przebywanie zwierząt na łóżkach/materacach oraz meblach miękkich (np. fotelach, sofach itp. meblach) stanowiących wyposażenie Domku Letniskowego. Klient ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę w Domku Letniskowym i na terenie Obiektu. W przypadku, gdy z powodu 
obecności zwierzęcia w Domku Letniskowym powstanie konieczność dodatkowego czyszczenia Domku Letniskowego lub znajdujących się w nim sprzętów, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów takiego sprzątania.
18. Klient jest zobowiązany do bieżącego sprzątania odchodów pozostawianych przez zwierzę z terenu Obiektu i wrzucania ich do oznakowanego kosza. W przypadku, gdy Klient opuści teren Obiektu bez jego uprzątnięcia z odchodów zwierzęcia, Wynajmujący jest
uprawniony do potracenia z kaucji opłaty w wysokości 50 PLN celem uprzątnięcia z terenu Obiektu odchodów zwierzęcia.

19. Wynajmujący zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest zobowiązany do prowadzenia segregacji śmieci. Klient podczas całego pobytu w Domku letniskowym i na terenie Obiektu jest zobowiązany do segregacji śmieci w przeznaczonych do tego celu pojemnikach znajdujących się w Domku Letniskowym i na terenie Obiektu zgodnie z wytycznymi Wynajmującego. W przypadku, gdy Klient nie zastosuje się do zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wynajmujący jest uprawniony do potrącenia z kaucji opłaty w wysokości 50 PLN celem dokonania segregacji śmieci za Klienta.
20. Za wszelkie szkody i zniszczenia Domku letniskowego lub Obiektu wyrządzone przez zwierzęta odpowiada właściciel zwierzęcia.
21. W przypadku zgubienia lub utraty przez Klienta kluczy do Domku letniskowego, Klient zobowiązany jest do uiszczenia Wynajmującemu opłaty w wysokości 20 PLN celem dorobienia nowego kompletu kluczy do Domku Letniskowego.
22. Klient opuszczający Domek Letniskowy, ze względów bezpieczeństwa powinien zakręcić krany, zamknąć drzwi i wszystkie okna, a następnie zdać klucze do Domku Letniskowego wrzucając je do skrzynki kluczowej.
23. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Klienta w Domku Letniskowym lub na terenie Obiektu są odesłane przez Wynajmującego na koszt Klienta na wskazany przez niego adres.
24. Obszar, na którym znajduje się Obiekt należy do obszaru Natura 2000. Zgodnie z art. 33 ustawy o ochronie przyrody generalnymi zasadami postępowania na obszarach Natura 2000, zabrania się podejmowania działań mogących osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności:
a) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub
b) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub c) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.

25. Wynajmujący informuje, że więcej informacji na temat obszaru Natura 2000 można znaleźć na stronie https://www.gdos.gov.pl/o-sieci.

bottom of page