top of page

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane Administratora
Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) jest Katarzyna
Działa prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Działa, z siedzibą w Tomaszowie
Lubelskim pod adresem ul. Zamojska 9a, 22-600 Tomaszów Lubelski, zarejestrowaną w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), NIP: 9211971171, Regon 061524543,
adres poczty elektronicznej: sosnowytaras@gmail.com, tel. (+48) 510 477 999, (dalej: „Administrator”).
2. Dane kontaktowe Administratora
Z Administratorem można się skontaktować:
a) telefonicznie – telefonując pod numer telefonu: (+48) 510 477 999,
b) za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając wiadomość e-mail na adres e-mail Administratora:
sosnowytaras@gmail.com,
c) pisemnie, przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora: Katarzyna Działa - ul.
Zamojska 9a, 22-600 Tomaszów Lubelski.
3. Źródło pochodzenia danych i kategorie danych osobowych
3.1. Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od osoby korzystającej ze strony internetowej
(dalej: „Użytkownik”) znajdującej się pod adresem: www.sosnowytaras.pl (dalej: „Strona”) - za pomocą
formularza rezerwacji oraz formularza kontaktowego, znajdującego się na Stronie.
3.2. Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od osoby kontaktującej się z Administratorem
telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3.3. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe należą do kategorii danych zwykłych. Dane te
obejmują dane identyfikacyjne w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, kraju
zamieszkania, numeru PESEL.
4. Zakres przetwarzania danych osobowych
4.1. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego
znajdującego się na Stronie są wykorzystywane przez Administratora do umożliwienia Użytkownikowi
uzyskania od Administratora odpowiedzi na pytanie sformułowane przez Użytkownika w formularzu
kontaktowym.
4.2. Dane osobowe przekazane Administratorowi przez Użytkownika za pośrednictwem formularza
rezerwacji znajdującego się na Stronie, a także telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej są
wykorzystywane przez Administratora do umożliwienia Użytkownikowi złożenia rezerwacji na pobyt w
domku letniskowym znajdującym się pod adresem Huta Szumy 34u, 22-672 Susiec, w województwie
lubelskim (dalej: „Domek Letniskowy”), którego właścicielem jest Administrator, w tym w celu
weryfikacji tożsamości Użytkownika przed zawarciem z nim umowy najmu Domku Letniskowego,
którego rezerwacji Użytkownik dokonał.
4.3. Adres e-mail oraz numer telefonu Użytkownika posłużą Administratorowi do zoptymalizowania
kontaktu z Użytkownikiem w celach okołoobsługowych związanych z zawarciem umowy najmu Domku
Letniskowego, a jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie tych danych również w celach
marketingowych, w tym przesyłania oferty handlowej - także w tym celu.

2
5. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania
Mając na uwadze zakres przetwarzania danych osobowych, wskazany powyżej, Administrator wskazuje
szczegółowo, iż dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu:
a) przyjęcia od Użytkownika rezerwacji Domku Letniskowego - podstawa prawna przetwarzania: art.
6 ust 1 lit. b) RODO, ponieważ jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą;
b) realizacji i rozliczenia umowy wynajmu Domku Letniskowego wynikłej ze złożonej rezerwacji -
podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust 1 lit. b) RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik;
c) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, wynikających z prawa polskiego,
związanych z realizacją i rozliczeniem dokonanej rezerwacji Domku Letniskowego i umowy
wynajmu Domku Letniskowego zawartej w oparciu o tę rezerwację, w tym prowadzenia ksiąg
rachunkowych Administratora oraz realizacji obowiązków podatkowych - podstawa prawna
przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze;
d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z umowami o świadczenie usług
drogą elektroniczną, ze złożoną rezerwacją Domku Letniskowego, zawartą w oparciu o tę
rezerwację umową lub z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika - podstawa prawna: art.
6 ust.1 lit f) RODO - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego
interesu Administratora, którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami i obrona jego praw oraz zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów;
e) wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy –
tj. w celu odpowiedzi na przesłaną przez Państwa wiadomość lub zapytanie - zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. b) RODO,
f) marketingu bezpośredniego oferowanych przez Administratora usług - podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego
interesu Administratora, którym jest marketing własnych usług w oparciu o analizę ruchu na
Stronie oraz podniesienie jakości świadczonych przez Administratora usług - zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. f) RODO, a także zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. w oparciu o wyrażoną przez
Użytkownika zgodę na marketing bezpośredni i przesyłanie informacji handlowej drogą poczty
elektronicznej (dotyczy wyłącznie przypadków, w których Użytkownik wyraził zgodę na
przetwarzanie jego danych w celach marketingowych).
6. Okres przechowywania danych
6.1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania, tj. w zakresie:
a) złożonej rezerwacji Domku Letniskowego - Administrator przetwarza dane osobowe do czasu
realizacji rezerwacji Domku Letniskowego, lub do czasu doręczenia Administratorowi
oświadczenia o anulowaniu rezerwacji Domku Letniskowego,
b) obrony i dochodzenia swoich praw - Administrator przetwarza dane osobowe do momentu
upływu 3 lub 6-letniego terminu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z zawartych umów o
świadczenie usług drogą elektroniczną, złożonej rezerwacji Domku Letniskowego, zawartej na
podstawie rezerwacji umowy wynajmu Domku Letniskowego lub roszczeń związanych z
przetwarzaniem danych osobowych, przy czym zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, koniec

3
terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym upływa termin
przedawnienia,
c) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych - do momentu realizacji
obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności do czasu
upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Przetwarzanie danych w celach
rachunkowych i podatkowych, co do zasady będzie się odbywać przez okres nie krótszy niż 5 lat
liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy (zgodnie z art.
74 Ustawy o rachunkowości), przy czym nie dłużej niż wymagają tego szczególne przepisy prawa,
określone w ustawach dotyczących obowiązków fiskalnych,
d) zawarcia i wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną - Administrator przetwarza
dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, tj. do czasu realizacji żądania
wyrażonego w wiadomości przesłanej do Administratora za pośrednictwem formularza
kontaktowego lub do czasu udzielenia odpowiedzi na zapytanie wyrażone w wiadomości przesłanej
do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego, jednakże nie dłużej niż przez
okres 3 miesięcy od dnia przesłania do Administratora ostatniej wiadomości za pośrednictwem
formularza kontaktowego, podanego przy pierwszym kontakcie z Administratorem lub do chwili
otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
e) celów marketingowych - od chwili wyrażenia zgody przez Użytkownika do czasu jej cofnięcia.
6.2. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe Użytkownika są usuwane lub poddawane
anonimizacji.
7. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
W toku przetwarzania danych może dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w celu
przesłania do Użytkownika zwrotnej wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej z
potwierdzeniem złożenia przez niego rezerwacji Domku Letniskowego, przesłania do Użytkownika
potwierdzenia przyjęcia rezerwacji Domku Letniskowego do realizacji.
W toku przetwarzania danych - dane osobowe mogą podlegać okresowemu profilowaniu, czyli ich
zautomatyzowanej analizie i opracowaniu przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań
Użytkowników dla określenia przez Administratora, którą ofertą mogą być Państwo najbardziej
zainteresowani przy wykorzystaniu takich narzędzi jak Google Analytics.
Poza wskazanym powyżej przetwarzaniem automatycznym, nie będzie dochodzić do innego
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby wywoływać w stosunku do Użytkownika
skutki prawne lub w inny istotny sposób na niego wpływać.
8. Kategorie odbiorców danych
8.1. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji przedsiębiorstwa Administratora, np.
w zakresie infrastruktury informatycznej czy realizacji praw Użytkownika, dane osobowe Użytkownika
mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a) podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np.
banki, sądy, organy państwowe, Prezes UODO,
b) dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, czy
infrastrukturę informatyczną, umożliwiające zarządzanie jego organizacją (w szczególności
dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług płatniczych, dostawcom usług poczty
elektronicznej, serwerów),

4
c) dostawcom usług wspierających Administratora w obszarze marketingowym (np. podmioty
obsługujące stronę internetową, dostawcy narzędzi do monitorowania i analizy ruchu
użytkowników, firmy realizujące wysyłkę sms oraz e-mail),
d) podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora z zakresu doręczenia korespondencji i
przesyłek,
e) dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu
należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, audytorom
zewnętrznym),
f) dostawcom usług księgowych,
g) osobom upoważnionym przez Użytkownika w ramach realizacji jego praw.
8.2. Przekazywanie danych odbywać się będzie wyłącznie w sytuacji, gdy będzie to niezbędne do realizacji
obowiązków i uprawnień Administratora wynikających z przepisów prawa i jego uzasadnionych
interesów, a także oparciu o stosowną umowę pomiędzy Administratorem a podmiotem przetwarzającym,
zawierającą wymagane przepisami prawa gwarancje bezpieczeństwa przetwarzania danych przez podmiot
przetwarzający.
9. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
9.1 W związku z wykorzystywaniem przez nas usługi poczty elektronicznej Gmail, a także z narzędzi i
systemów informatycznych służących do monitorowania i analiz związanych z ruchem Użytkowników na
Stronie (takich jak np. Gmail, Google Analytics, które to narzędzia udostępnia firma Google Ilc. z
siedzibą w USA (dalej: „Google”) Państwa dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy. Zapewniamy, jednakże, że Google ani żadna inna firma poza podmiotem świadczącym na
naszą rzecz usługi z zakresu email marketingu nie będzie uzyskiwał dostępu do jakichkolwiek danych,
które pozwalałyby mu na ustalenie Państwa tożsamości. Przekazywanie danych odbywać się będzie w
oparciu o stosowną umowę pomiędzy Administratorem a tym podmiotem, zawierającą standardowe
klauzule ochrony danych, bądź też w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r.
przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności
ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony
danych w programie „Tarcza Prywatności”. Google jest wpisane na listę podmiotów, które dokonały
samocertyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Lista podmiotów oraz informacje o zasadach
dotyczących przetwarzania danych osobowych zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA oraz stosowanych
zabezpieczeniach jest dostępna pod adresem: www.privacyshield.gov. Więcej informacji na temat
przekazywania danych osobowych do państw trzecich można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z
Administratorem.
9.2 Na chwilę obecną nie planujemy przekazywać w innym zakresie Państwa danych poza Europejski
Obszar Gospodarczy. Jeśli coś się w tej kwestii miałoby się zmienić, aktualna informacja dostępna będzie
na Stronie poprzez zaktualizowanie niniejszej klauzuli i zamieszczenie informacji o dokonaniu jej
aktualizacji.
10. Uprawnienia Użytkownika
10.1.Administrator zapewnia Użytkownikowi prawo:
a) dostępu do danych (informacje o przetwarzanych przez Administratora danych oraz kopie
danych),
b) sprostowania (poprawienia) danych,
c) żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
d) ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwanie danych),
e) przeniesienia danych do innego administratora danych,

5
f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
g) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
10.2. Z powyższych praw Użytkownik może skorzystać wysyłając wniosek do Administratora listownie na
adres siedziby Administratora: Katarzyna Działa - ul. Zamojska 9 a, 22-600 Tomaszów Lubelski
lub wysyłając wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e – mail Administratora:
sosnowytaras@gmail.com.
10.3 Administrator, aby mieć pewność, że wnioskodawca jest uprawniony do złożenia wniosku, o którym
mowa w pkt 10.2 powyżej może poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na
uwierzytelnienie Użytkownika. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać
wynikają z przepisów prawa, a możliwość skorzystania z uprawnienia zależeć będzie np. od podstawy
prawnej wykorzystywania danych oraz od celu ich przetwarzania.
11. Sprzeciw wobec przetwarzania w celach marketingowych
11.1. W przypadku, gdy dane osobowe Użytkownika są przetwarzane do celów marketingu
bezpośredniego, Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia w dowolnym momencie, bezpłatnie
sprzeciwu, wobec tego przetwarzania, pierwotnego lub dalszego – w tym profilowania i
zautomatyzowania podejmowania decyzji – w przypadku realizacji powyższego prawa, Administrator
niezwłocznie zaprzestanie działań marketingowych wobec Użytkownika.
11.2. Złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych w formie
elektronicznej Użytkownik może dokonać wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres e – mail Administratora: sosnowytaras@gmail.com lub w formie papierowej przesyłając sprzeciw
na adres siedziby Administratora Katarzyna Działa - ul. Zamojska 9 a, 22-600 Tomaszów Lubelski.
11.3 W celu wyłączenia śledzenia aktywności na Stronie, Użytkownik ma prawo skorzystać z urządzenia:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
12. Prawo do skargi
Użytkownikowi, którego dane przetwarza Administrator, przysługuje także prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), w sytuacji
uznania przez Użytkownika, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
13. Prawo cofnięcia zgody
13.1 Jeżeli przetwarzanie danych następuje na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody, w każdej
chwili Użytkownik ma prawo cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody Użytkownika udzielonej przed jej wycofaniem.
13.2 Cofnięcia zgody można dokonać zarówno poprzez wysłanie do Administratora odpowiedniej
informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Administratora:
sosnowytaras@gmail.com, jak również poprzez doręczenie Administratorowi pisemnego cofnięcia zgody
na adres siedziby Administratora: Katarzyna Działa - ul. Zamojska 9 a, 22-600 Tomaszów Lubelski.
14. Informacje o wymogu lub dobrowolności podania oraz konsekwencji ich niepodania.
14.1 Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia
zawarcie i wykonanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, jak również dokonanie rezerwacji
Domku Letniskowego i zawarcie umowy najmu Domku Letniskowego.

6
14.2 Również ze względów rachunkowych czy podatkowych Administrator posiada obowiązek prawny
przetwarzania danych Użytkownika, a brak ich podania skutkuje np. niemożnością wystawienia faktury na
rzecz Użytkownika.
14.3 Niepodanie danych kontaktowych w postaci numeru telefonu czy adresu poczty elektronicznej
(adresu e-mail) przez Użytkownika uniemożliwia Administratorowi dokonanie rezerwacji Domku
Letniskowego, a także inny niezbędny kontakt z Użytkownikiem w celu realizacji rezerwacji i zawarcia
umowy wynajmu Domku letniskowego - co w konsekwencji uniemożliwia skorzystanie z usług
Administratora.

15. Środki ochrony danych
15.1. Administrator oświadcza, iż w celu ochrony danych osobowych stosuje środki bezpieczeństwa
spełniające wymogi obowiązujących przepisów prawa, w tym spełniające również wymogi wskazane w
RODO.
15.2. Administrator zobowiązuje się do:
a) zabezpieczenia danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku
związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 - 36 RODO,
b) dołożenia należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
15.3. Administrator będzie dokumentować wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym
okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze mające
na celu przeciwdziałanie ewentualnym dalszym naruszeniom.
15.4. Administrator zobowiązuje się do powiadomienia Użytkownika o każdym naruszeniu ochrony
danych osobowych, jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może spowodować wysokie ryzyko
naruszenia jego praw i/lub wolności.

bottom of page